JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Etusivu
5.kyu keltainen | Tulosta |

Karate kihon
Sonoba kuukanzuki
Shikodachi oizuki
Zenkutsudachi oizuki
Gyakuzuki
Nagashizuki

Gedanbarai-gyakuzuki
Chudanuke-gyakuzuki
Jodanuke-gyakuzuki
Uchiuke

Maegeri
Mawashigeri
Komawashigeri
Kaiten sokutogeri (etukautta)

Renzokuwasa: 1

Oyokumite: 1

Kihon no kooboowasa: 1-2

Yakusoku kumite: 1-10

Kata
Pinan shodan